Search form

Marcos 10:42

42Ay tútu kirrawán ne Jesus da ngámin se na nán kaggída, “Ammu nu nga daya agtuturáy daya akkan Judyu, ay itur-turayán da daya tolay. Ay se daya ap-apu kaggída, ay ipassingan da ya kinaapu da kadaya tolay.