Search form

Marcos 10:48

48Ay adu tolay tu nangalùsaw kaggína nga anawáan da may kinggat na mán kammin tu nagkuna nga, “Gakagaka natu David! Kalakkán nà agpà,” nán na.