Search form

Marcos 10:6

6“Ngamay akkan ummán kiyán kuma ya kàwaán na, ta kitu inanggayát natu nekàwa naya kalawagán, ay kinuwa ne Dios ya tolay ka laláki se babay.