Search form

Marcos 10:8

8Ay magbalin da nga duwa ka sissa,” nán na. “Ay díkod akkan da nga duwa ngin, nu di da nga sissa ngin.