Search form

Marcos 11:17

17Ay se yala nga mangisúru kadatu tolay nga nán na, “Nán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga,

‘Ya balay ku, ay mengagánan ka balay ya agkararágan ngámin tolay ked kalawagán,’

ngamay tura nu mán kammin na pinagbalin ka balay daya maragtákaw,” nán ne Jesus.