Search form

Marcos 11:20

Tu káyu wa gígus nga nalpug gin

(Mat 21:20-22)

20Ay kane pagmakát tin kane lumíwán da manin kitu gígus, ay nasingan da ngin na nalaylay ngámin nin oray tu arutáng na.