Search form

Marcos 11:23

23Ay kagiyan ku kadakayu nga mabalin nu pe nga nán kídi ya bantay, ‘Magkalit ka kiyán se ka la magpisù kiya bebay,’ nán nu, nga akkan nu wa paggad-gadduwán nga kurugan na màwa ya piyán nu, ay màwa kurug.