Search form

Marcos 11:28

28nga nán da, “Kawà naggayatán naya turáy mu wa mangwa kadaya kuk-kuwaam, ay se iinna ya nangidde kikaw kiyán na turáy?” nán da.