Search form

Marcos 11:29

29May nán ne Jesus nga summungbát, “Magsaludsud dà pikam kadakayu, ay nu masungbátan dà, ay túya ikagì pe nu wà naggayatán naya turáy ku wa mangwa kadaya kuk-kuwaan ku,” nán na.