Search form

Marcos 11:5

5ay uwad da kadatu magsisíkád kitúni ya nagkuna kaggída nga nán da, “Tura nu ubbadán ya urbun?” nán da.