Search form

Marcos 12

Ya pangárig mepanggap kadatu magtag-tagasíngan kitu kaubásan

(Mat 21:33-46; Luc 20:9-19)

1Ay se manin nán ne Jesus nga nagpangárig, “Atán isa nga tolay ya nagmúla ka adu wa úbas, ay se na abutan. Ay nagabbut pe ka abay kitu pínát ta pagaggián da kitu búnga tu úbas ka angngalà da kitu digu na. Ay nangwa pe ka alingúdu wa bal-balay ka pagbantáyan da. Ay se na nga pinatagasinnán ka sabáli tolay, ay se la nawe ka sabáli ya íli. 2Ay kane pinagbubúrás sin, ay nangibon tu makin-kuwa kadatu asassu na nga mawe mangalà kitu kípát na kadatu magtag-tagasíngan kitu kaubásan na. 3Ngamay dinugkam mán kammin datu magtag-tagasíngan tu nebon na, se da nga sap-saplit se da pinatálaw wa áwan niddeidde kaggína. 4Ay díkod nangibon manin ka sabáli nga asassu, may tinal-talíngu da ka pangkur se da neap-appat. 5Ay nangibon manin ka sabáli ya asassu, ay pinatay da mán kammin. Ay ummán nala nga ummán tu kinuw-kuwa da kadatu duddúma pikam ma nebon na. Binaubáut da datu duddúma, ay pinatay da datu duddúma.

6May atán pikam isa nga annung na nga ibon. Tu pà-pàgan na nga an-anà na nga laláki. Ay tútu nebon na tu an-anà na, áta nán na kitu lammat na nga, ‘Ipatag da kam agpà ala ya an-anà ku wi,’ nán na. 7Ngamay kane masingan datu magtag-tagasíngan kitu kaubásan tu an-anà natu tolay, ay nán da kitu isaisa kaggída, ‘Tú idi ya magtáwid kídi ya kaubásan. Patayan tada ta senu kuw-kuwa tada ngámin dedi ya tawídan na,’ nán da. 8Ay tútu dinugkam da se da nga nippan kitu adayyu kitu kaubásan, ay se da pinatay,” nán na.

9Ay se la nán ne Jesus, “Nu umbet tu makin-kuwa kitu kaubásan, ay nágan lugud ya kuwaan na kadatu magtag-tagasíngan kitu kaubásan na, nu di nada nga patayan, ay se na ipatagasíngan ka sabáli yin tu kaubásan na,” nán ne Jesus. 10Ay se na nán kaggída manin, “Akkan nu nád pikam ma nabása kiya nesúrát ta bàbànán ne Dios ya nán na nga,

‘Tu batu wa lùsawan daya maragbalay, ay ittu tu nesulalit nga nagbalin ka kaligdaán na paniínán kiya súli naya balay. 11Kinuwa ne Dios nga ummán kiyán ta ittu ya piyán na. Ay nakas-kasdáaw kadàtada yán na kinuwa na,’”

nán na.

12Ay kane maawátan da nga aggída tu kepapannán natu kinag-kagi ne Jesus nga pangárig na, ay tútu piyán da nga tiliwan, ngamay umamà da kadatu adu wa tolay. Ay tútu nagtatálaw da ngala ngin.

Tu saludsud mepanggap kiya panagbáyad ka buis

(Mat 22:15-22; Luc 20:20-26)

13Ay díkod kane magkakápan nin datu Pariseo, ay nagibon da kadatu duddúma nga Pariseo se kadatu bungguy ne Herodes nga mawe ka giyán ne Jesus nga magsisim kaggína kadaya kagiyan na, ta senu atán ya pambár da nga maniliw kaggína nga nán da. 14Ay tútu inumbet da kitu giyán na, ay nán da, “Misturu, ammu mi nga akkan ka nga magbutabutal. Ay se kurug pe nga isúrum ya mepanggap kiya piyán ne Dios kadàtada nga tolay. Ay akkan mu pe ya pagdudúmán daya tolay oray nágan naya sáad da. Ay nágan naya nán mu kídi lugud, magbásul kami nád kiya lintag ne Dios nu magbáyad kami ka buis ke Ari Cesar ka Roma, onu akkan?” nán da. 15“Magbáyad kami nád, onu akkan?” nán da.

May nammuwán ne Jesus tu agpì-pìduman da. Ay tútu nán na kaggída, “Tura dà sisímán ta? Iddán dà mán ka pinaláta nga pirà ta sinnan ku,” nán na kaggída. 16Ay niddán da ka isa, ay nán na kaggída, “Iinna ya makin-murang se makin-ngágan kiya atán kídi ta?” nán na. “May e ári Cesar,” nán da.

17Ay tútu nán na, “Idde nu lugud ke Ari Cesar ya pagrabngán na, may idde nu pe ke Dios ya pagrabngán na kampela ngin,” nán na kaggída. Ay nasdaáwan da tutu wala kitu kinagi na.

Ya saludsud mepanggap kiya ilaltu kammin daya natay

(Mat 22:23-33; Luc 20:27-40)

18Ay uwad da pe nga Saduceo wa inumbet kitu giyán ne Jesus. Daya Saduceo, ay tú dedi daya akkan mangurug kiya ilaltu daya natay. Ay nagsaludsud da ke Jesus nga nán da, 19“Misturu,” nán da. “Kinagi natu Moses kitun kitu bílin na kadàtada nga Judyu, nga nu matay ya isa nga laláki ay se áwan na nga pútut, ay masápul la atawán naya wagi natu natay tu búkud, ta senu daya pútut da ay mebíláng da ka pútut natu wagi na nga natay. 20Ay uwad pittu wa magwawági nga pabeg lalláki. Nangatáwa tu manákam, may natay yala nga áwan na nga pútut. 21Ay díkod inatawán natu mekàduwa nga wagi na tu ípág na. May páda na kam tu nàwa. Natay pe tu laláki nga áwan da pe an-anà. Ay páda na kam pe tu nàwa kitu mekàlu. 22Ay áwan ya nakapútut kadatu pittu. Ay se yala natay pe yin tu babay. 23Ay díkod nu iya ilaltu daya natay, iinna ya makin-atáwa kitu babay, ay ummatáwa da mà ngámin na pittu kaggína?” nán da ke Jesus.

24Ay tútu sinungbátan ne Jesus da nga nán na, “Masábag kayu kiya aglam-lammat nu kiyán a, ta akkan nu maaw-awátan ya nesúrát ta bàbànán ne Dios, ay se akkan nu pe ammu ya kababalin ne Dios,” nán na. 25“Ata kiya ilaltu kammin datu natay, ay áwan nin ya maggaattáwa kadaya lalláki se babbay. Ata ummán da ngin kadaya anghel ne Dios,” nán na. 26“Ay nu mepanggap kiya ilaltu daya natay yin, ay kurug ga lumtu da. Akkan nu pikam nabása kitu nesúrát tu Moses ta, kitu inagkuna ne Dios kitu inagpassingan na kitu maggatagatang nga kaykayu nga nán na, ‘Iyà ya Dios ne Abraham, se Dios pe ne Isaac se Dios pe ne Jacob,’ nán na. 27Ata e Dios, ay akkan Dios daya natay, nu di aggína ya Dios daya magbiyág,” nán na. “Kurug tutu wala nga nasábag kayu,” nán ne Jesus kadatu Saduceo.

Ya kapàgán na bílin

(Mat 22:34-40; Luc 10:25-28)

28Ay kane magìna natu isa nga maragtùgud ki lintag tu nagsuw-suway da se itu napiya nga sungbát ne Jesus, ay inumbet pe, se nagsaludsud pe ke Jesus nga nán na, “Misturu, iinna ya kapàgán pànang kadaya ngámin na bil-bílin kiya lintag natu Moses?” nán na.

29Ay tútu nán ne Jesus, “Tú idi ya kapàgán pànang, ‘Gìnán nu wa iIsrael. E Apu wa Dios tada, ay sissa nga Apu. 30Ipas-pasnà mu tutu wala ya amminya mu ke Apu wa Dios mu. Aggína ya pàgam ki ngámin na ur-uray mu se ki ngámin na biyág mu se ki ngámin na bílag mu,’ nán na. 31Ay ya mekàduwa ay, ‘Piyán mu ya kasittolay mu nga ummán kiya amminyám kiya baggim,’” nán ne Jesus. “Ay áwan lintag ga napà-patag may dedi,” nán na.

32“Ay kurug ya nán mu Misturu,” nán natu maragtùgud ki lintag. “Kurug ya nán mu wa sissa ya Dios, áwan sabáli yin. 33Ay se masápul la sissa ya uray naya tolay nga maminya ke Dios se piyán ta ki ngámin na biyág ta, se ki ngámin na bílag ta, se piyán ta pe ya kasittolay ta, nga ummán kiya amminya ta kiya baggi ta. Ay kurug ga napà-patag pànang dedi ngam ngámin daya sinìdug ga pagbasu se dátun,” nán natu maragtùgud ki lintag.

34Ay kane nammuwán ne Jesus nga nasírib kitu inagsungbát na, ay tútu nán na, “Adanni ka kiya pangiturayán ne Dios sin,” nán na. Kalpasán natun, ay áwan tutu wala ya maketurad da magsaludsud din kaggína.

Ya saludsud nga mepanggap kiya Cristo

(Mat 22:41-46; Luc 20:41-44)

35Ay kitu agbàbànán pikam ne Jesus kitu Templo, ay nán na, “Taanna, tura kagiyan daya maragtùgud ki lintag nga e Cristo, ay pútupútut tu Ari David? 36Ay uwad mà nepekagi naya Ispiritu ne Dios kitu David nga,

‘Nán ne Apu kiya Apu ku, Magtugaw ka kiya pane diwanán ku panda kiya ammasúkù kadaya kumalínga kikaw,’

nán na. 37Ay nu ‘Apu’ nán natu David kiya Cristo, ay mapaanna lugud ya agbalin naya Cristo ka gaka natu David?” nán na. Ay naganggam pànang datu tolay ya naggigìna kaggína.

38Ay nagtùgud pikam me Jesus nga nán na, “Taronan nu daya maragtùgud ki lintag. Pàgan da ya magdàdàdà a sibbabádu ka adaddu se pà-pàgan da pe ya rispitaran tolay da kiya pagad-aduwán. 39Ay pà-pàgan da pe ya magtugaw kadaya agtutúgawán daya nangátu wa tolay kadaya sin-sinagoga se kadaya pagsasay-ammán. 40Ngamay tap-taplan da daya kuw-kuwa daya bubbúkud da babbay, ay se da kadadduwan ya magpì-pìkarárag ka panarukkab da kadaya kuk-kuwaan da nga nadakè. Ngamay nadammat tutu wala ya kapanísán daya ummán kadayán na tolay,” nán na.

Tu nammatag ne Jesus kitu uperta natu búkud da babay

(Luc 21:1-4)

41Ay kane uwad de Jesus kitu templo, ay nagtutúgaw kitu bátug tu aggippayán da ka uperta nga pirà. Ay sin-sinnan na datu tolay ya magippáy kadatu uperta da. Ay adu datu nippáyán datu babànáng. 42Ay uwad pe isa nga napubri nga búkud da babay ya nangipisù ka dudduwa nga sintábu.

43Ay tútu pinaderun ne Jesus kaggína datu tù-tùgúdán na se na nán kaggída, “Kurug idi nga ikagì kadakayu nga bíláng ad-adu tu nidde natu napubri ya búkud da babay ngam ngámin na nidde datu duddúma,” nán na. 44“Ata datu duddúma, ay nagidde da ngala kadatu surù ala datu bànáng da. Ngamay aggína, ay oray nganna ya kinapubri na, ay nidde na ngámin tu tittu wa pagbiyág na,” nán na kadatu tolay na.