Search form

Marcos 12:11

11Kinuwa ne Dios nga ummán kiyán ta ittu ya piyán na. Ay nakas-kasdáaw kadàtada yán na kinuwa na,’”

nán na.