Search form

Marcos 12:13

Tu saludsud mepanggap kiya panagbáyad ka buis

(Mat 22:15-22; Luc 20:20-26)

13Ay díkod kane magkakápan nin datu Pariseo, ay nagibon da kadatu duddúma nga Pariseo se kadatu bungguy ne Herodes nga mawe ka giyán ne Jesus nga magsisim kaggína kadaya kagiyan na, ta senu atán ya pambár da nga maniliw kaggína nga nán da.