Search form

Marcos 12:14

14Ay tútu inumbet da kitu giyán na, ay nán da, “Misturu, ammu mi nga akkan ka nga magbutabutal. Ay se kurug pe nga isúrum ya mepanggap kiya piyán ne Dios kadàtada nga tolay. Ay akkan mu pe ya pagdudúmán daya tolay oray nágan naya sáad da. Ay nágan naya nán mu kídi lugud, magbásul kami nád kiya lintag ne Dios nu magbáyad kami ka buis ke Ari Cesar ka Roma, onu akkan?” nán da.