Search form

Marcos 12:15

15“Magbáyad kami nád, onu akkan?” nán da.

May nammuwán ne Jesus tu agpì-pìduman da. Ay tútu nán na kaggída, “Tura dà sisímán ta? Iddán dà mán ka pinaláta nga pirà ta sinnan ku,” nán na kaggída.