Search form

Marcos 12:16

16Ay niddán da ka isa, ay nán na kaggída, “Iinna ya makin-murang se makin-ngágan kiya atán kídi ta?” nán na. “May e ári Cesar,” nán da.