Search form

Marcos 12:18

Ya saludsud mepanggap kiya ilaltu kammin daya natay

(Mat 22:23-33; Luc 20:27-40)

18Ay uwad da pe nga Saduceo wa inumbet kitu giyán ne Jesus. Daya Saduceo, ay tú dedi daya akkan mangurug kiya ilaltu daya natay. Ay nagsaludsud da ke Jesus nga nán da,