Search form

Marcos 12:27

27Ata e Dios, ay akkan Dios daya natay, nu di aggína ya Dios daya magbiyág,” nán na. “Kurug tutu wala nga nasábag kayu,” nán ne Jesus kadatu Saduceo.