Search form

Marcos 12:32

32“Ay kurug ya nán mu Misturu,” nán natu maragtùgud ki lintag. “Kurug ya nán mu wa sissa ya Dios, áwan sabáli yin.