Search form

Marcos 12:33

33Ay se masápul la sissa ya uray naya tolay nga maminya ke Dios se piyán ta ki ngámin na biyág ta, se ki ngámin na bílag ta, se piyán ta pe ya kasittolay ta, nga ummán kiya amminya ta kiya baggi ta. Ay kurug ga napà-patag pànang dedi ngam ngámin daya sinìdug ga pagbasu se dátun,” nán natu maragtùgud ki lintag.