Search form

Marcos 12:34

34Ay kane nammuwán ne Jesus nga nasírib kitu inagsungbát na, ay tútu nán na, “Adanni ka kiya pangiturayán ne Dios sin,” nán na. Kalpasán natun, ay áwan tutu wala ya maketurad da magsaludsud din kaggína.