Search form

Marcos 12:35

Ya saludsud nga mepanggap kiya Cristo

(Mat 22:41-46; Luc 20:41-44)

35Ay kitu agbàbànán pikam ne Jesus kitu Templo, ay nán na, “Taanna, tura kagiyan daya maragtùgud ki lintag nga e Cristo, ay pútupútut tu Ari David?