Search form

Marcos 12:36

36Ay uwad mà nepekagi naya Ispiritu ne Dios kitu David nga,

‘Nán ne Apu kiya Apu ku, Magtugaw ka kiya pane diwanán ku panda kiya ammasúkù kadaya kumalínga kikaw,’

nán na.