Search form

Marcos 12:37

37Ay nu ‘Apu’ nán natu David kiya Cristo, ay mapaanna lugud ya agbalin naya Cristo ka gaka natu David?” nán na. Ay naganggam pànang datu tolay ya naggigìna kaggína.