Search form

Marcos 12:38

38Ay nagtùgud pikam me Jesus nga nán na, “Taronan nu daya maragtùgud ki lintag. Pàgan da ya magdàdàdà a sibbabádu ka adaddu se pà-pàgan da pe ya rispitaran tolay da kiya pagad-aduwán.