Search form

Marcos 12:8

8Ay tútu dinugkam da se da nga nippan kitu adayyu kitu kaubásan, ay se da pinatay,” nán na.