Search form

Marcos 13:22

22Ata daya magpamaráng nga Cristo se daya magpamaráng nga pagbàbànánan ne Dios, ay maglaltuwád da ngin kiyán na al-algaw. Mangipas-passingan da kadaya nakas-kasdáaw pànang nga mà-màwa ka pangalílaw da kadaya tolay. Ay nu mabal-balin kuma ngala ay ialílaw da pe daya píli ne Dios ka tolay na.