Search form

Marcos 13:24

Ya ilalbet naya nengágan da kitun ka An-anà Tolay

(Mat 24:29-31; Luc 21:25-28)

24“Ay nu mabalin ngámin dayanin na rig-rígát, ay maggìbat pe yin ya mata, ay akkan pe yin na pumaláng ya búlán.