Search form

Marcos 13:26

26Ay tú yanin ya akasingan da ngin kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay ya umbet tin na mebulun ki angap. Ay masingan da pe ya kinaturáy ku pànang se iya kinadáyaw ku.