Search form

Marcos 13:28

Ya pakelasínán kiya ilalbet kammin ne Jesus

(Mat 24:32-35; Luc 21:29-33)

28“Ay damdamman nu ya mà-màwa kadaya káyu wa gígus. Ata nu maglannuway da ngin, ay ammu nu win na tagay yin ya agdagun na.