Search form

Marcos 13:31

31Madadál lala ya lángit se ya kalawagán, may ya bàbànán ku ay, akkan da wayya nga di màwa,” nán na.