Search form

Marcos 13:32

Awan makammu kiya ilalbet kammin ne Jesus

(Mat 24:36-44)

32“Ay nu iya algaw se oras nga kàwa dayán, ay áwan ya makammu. Oray daya anghel ne Dios, ay oray iyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay. Tittu ya Ama nga atán ka lángit ya makammu.