Search form

Marcos 13:7

7Ay akkan kayu wa malídug oray madámag nu daya gubagubát se oray magìna nu mismu dayán. Ta masápul la màwa ngámin dayán na munna. May akkan pikam ittu ya panda naya kalawagán,” nán na.