Search form

Marcos 14:1

Tu aggutad da nga mamatay ke Jesus

(Mat 26:1-5; Luc 22:1-2; Jn 11:45-53)

1Ay duwa ngalgaw wala ngin se yala nga itu algaw wa piyasta nga panagbabasu se itu angngán da ka sinápay ya áwan pamalbád. Ay datu ap-apu datu pappádi se datu maragtùgud ki lintag, ay magsap-sápul da ka pamàyanán da ta senu nalingad ya anniliw se ammatay da ke Jesus.