Search form

Marcos 14:14

14Ay lumnà kayu pe kiya balay nga langkan na, ay se nu wala nán kiya bumalay nga, ‘Pasaludsud ne Misturu nu ka wàna nga kuwartu kanu ya panggidáman na se daya tù-tùgúdán na kídi ya piyasta nga panagbabasu,’ nán nu,” nán na.