Search form

Marcos 14:15

15“Ay itùgud na kadakayu ya amingúdu wa kuwartu wa abay, ay se atán ngámin pe yin daya masap-sápul kitúni. Ay kitúni ya pangisaganáan nu kiya panggídám tada,” nán ne Jesus kadatu duwa.