Search form

Marcos 14:18

18Ay kitu kowad da ngin na magkakán, ay nán ne Jesus kaggída, “Ikagì tutu wala kadakayu nga atán kadakayu nga kaduwà a mangán ya mangipatiliw kiyà,” nán na.