Search form

Marcos 14:21

21“Ngamay màwa mà kammala ngin nin kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay ya ummán kitu nesúrát ta bàbànán ne Dios mepanggap kiyà. Ngamay kakal-kalakkán ya tolay ya mangipatiliw kiyà. Napì-piya kuma ngala kaggína nu akkan na neanà,” nán na.