Search form

Marcos 14:23

23Ay se na la pe inalà tu binásu wa inuman da. Ay kane mabalin magiyáman, ay nidde na pe kaggída ta senu umminum da ngámin kitúni.