Search form

Marcos 14:30

30Ngamay nán ne Jesus kaggína, “Kagiyan ku tutu wala kikaw nga kídi yin na gabi, ki di pikam ma kapamidduwa daya anù a magittaráut, ay namìluwán nà in na netuláyaw,” nán na.