Search form

Marcos 14:31

31Ay tútu nag-aggat lugud din tu nangnguna ne Pedro ka, “Oray nu metangatay yà kikaw, ay akkan taka ituláyaw,” nán na. Ay ittu pe yán tu kinagi ngámin datu tù-tùgúdán na.