Search form

Marcos 14:34

34Ay se na nán kaggída, “Magpannakit tà pànang, ay ummán nà ka matay gapu kídi ya pannakit ku. Magbansi kayu kídi ngamay mepagpúyát kayu wala kiyà,” nán na.