Search form

Marcos 14:36

36Ay nán na “Ama, mabalin mu kuwaan ya ngámingámin,” nán na. “Nu mabalin kuma ngala, ay ilísi nà kídi ya pannakatay ku, ngamay akkan ya piyán ku ya masúrut, nu di ya piyán mu kampela ngin nin,” nán na.