Search form

Marcos 14:37

37Ay kane umbet kitu giyán datu tallu, ay dinatang nada nga magkakatúdug. Ay tútu nán na ke Pedro. “Simon, matúdug ka ta? Akkam mabaal, gane, ya mepagpúyát kiyà ka oray isa ngala nga oras!