Search form

Marcos 14:40

40Ay se la inumbet manin kitu giyán da, ay dinatang nada manin na magkakatúdug, áta akkan da tutu wala nga marngát datu mata da. Ay akkan da ammu nu nágan tu kagiyan da kaggína.