Search form

Marcos 14:41

41Ay kitu kapamìlu na ngin na manatang kaggída, ay nán na kaggída, “Matúdug kayu pikam ma magimáng? Annung na yanin. Ay inumbet tin tu oras nga angngipatiliw da kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay kadaya tolay ya maragbásul.