Search form

Marcos 14:44

44Ay nekagi na ngin kadatu tolay tu pangilasínán da ke Jesus nga nán na, “Ya tolay ya ummàán ku, ay aggína. Ay tiliwan nu se nu wa guwardiyaán na ippan nin,” nán na.