Search form

Marcos 14:49

49Inalgaw wà mà a magtùgud kiya templo, ay tura dà akkan tiniliw kitun kam!” nán na. “Ngamay nàwa idi ka pakatungpálan datu nesur-súrát datu pagbàbànánan ne Dios kitun.”