Search form

Marcos 14:6

6Ngamay nán ne Jesus kaggída, “Bay-án nu wala a. Tura nu pe ya lùsawan, ay napiya mà ya kinuwa na kiyà,” nán na.