Search form

Marcos 14:64

64“Ata nagìna nu win ya kinagi na nga pangirupat na ke Dios. Nágan lugud ya kapanunútán nu?” nán na kadatu tolay.

Ay ngámin da ngin ya mamabásul kaggína, ay se da nán na, “Masápul la matay!” nán da.